تسهیلات

Loan

بسته تسهیلاتی باران

موسسه اعتباری کاسپین در راستای رعایت اصل مشتری محوری و پاسخگویی به نیاز مشتریان، بسته تسهیلاتی باران شامل سه طرح «پایدار»، «مهر» و «آبان» را طراحی نموده است که مشتریان محترم می توانند با مطالعه جدول معرفی طرح ها و شرایط سپرده گذاری و مراجعه به شعب این موسسه از تسهیلات این طرح ها بهره مند شوند.

طرح پایدار

ردیفعنوانشرح
1حداکثر مبلغ تسهیلات پرداختی300.000.000 ریال
2نرخ سود تسهیلات13%
3حداقل مدت بازپرداخت اقساط21 ماه
4حداکثر مدت بازپرداخت اقساط35 ماه
5نوع تسهیلاتعقود مبادله ای

طرح مهر

ردیفعنوانشرح
1حداکثر مبلغ تسهیلات پرداختی600.000.000 ریال
2نرخ سود تسهیلات15%
3حداقل مدت بازپرداخت اقساط24 ماه
4حداکثر مدت بازپرداخت اقساط60 ماه
5نوع تسهیلاتعقود مبادله ای

طرح آبان

ردیفعنوانشرح
1حداکثر مبلغ تسهیلات پرداختی400.000.000 ریال
2نرخ سود تسهیلات18%
3حداقل مدت بازپرداخت اقساط3 ماه
4حداکثر مدت بازپرداخت اقساط12 ماه
5نوع تسهیلاتعقود مشارکتی