هیئت مدیره

هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین :

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره : علی نعیمی

رییس هیئت مدیره: سید قادر محمدی

نایب رییس هیئت مدیره: علیرضا طاهریان
عضو هیئت مدیره : مرتضی عنایتی
عضو هیئت مدیره: علی ساعی راد